spacer

Stray dog

Tobago

June 23, 2012

Stray Dog